ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2009

ಚುನಾವಣಾ ಲಾವಣಿ

ಬಂತಪ್ಪ ಬಂತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಎದ್ದೇಳಿ
ಓದಿರಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರಿ ಟೀವಿ ಬೆಳಗಾಗೇಳುತಲಿ |ತಮಟೆ|

ಬರುವರು ಮನೆಗೆ ಹಲ್ ಹಲ್ ಕಿರಿಯುತ ಕೈ ಮುಗಿದು
ಕೊಡುವರು ಭರವಸೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಟೀವಿ ಮನೆಗೊ೦ದು |ತಮಟೆ|

ಬಿಗಿವರು ಭಾಷಣ ಹಿ೦ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರು ಒಂದು
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವರು ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಲೆಷ್ಟೆ೦ದು |ತಮಟೆ|

ಹರಿವುದು ಹೆ೦ಡ ನೂರರ ನೋಟು ತಲೆಗಿಷ್ಟು
ಹ೦ಚುವರು ಮೂಗುತಿ ಸೀರೆಯ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲಿ. |ತಮಟೆ|

ಓಡಾಡಿತು ಓಟರಪಟ್ಟಿ ಊರೊಳಗೆ
ನುಸುಳಿತು ಬಾಟಲಿ ಸ್ಲಮ್ಮೊಳಗೆ |ತಮಟೆ|

ಕಿರುಚಿತು ಯುವಜನ ಪ್ರಚಾರದಲಿ
ಅರಿಚಿತು ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರ್ಕಶದಿ |ತಮಟೆ|

ಸುತ್ತಿಬ೦ದರು ನಾಯಕರು ಕ್ಷೆತ್ರದಲಿ
ಸುಸ್ತಾದರು ಮತದಾರರ ಹುಡುಕುತಲಿ

ನಡೆಯಿತು ನಡುರಾತ್ರಿವರೆ ಓಡಾಟ
ಜರುಗಿತು ಗೌಡ್ರ ತೋಟದಲಿ ಬಾಡೂಟ |ತಮಟೆ|

ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರಾ ಜಾಹೀರಾತು
ಬಿತ್ತಲು ಪಕ್ಷಗಳ ಕರಾಮತು |ತಮಟೆ|

ಬಿದ್ದವು ಕಳ್ಳ ವೋಟುಗಳು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ
ಗೆದ್ದರು ಭ್ರಷ್ಟರು ನಡೆಯಿತು ಮೆರವಣಿಗೆ |ತಮಟೆ|

(ಎಂತಾ ದೇಶವಿದೆನಾಗೊಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಲ೦ಚಗಳೆ
ಅ೦ತರ೦ಗ ಬಹಿರ೦ಗವ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಲೆಲ್ಲ ನವರ೦ಗಗಳೆ ಎನ್ನುವ ಲಾವಣಿಯ೦ತೆ ಹಾಡಿ )

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: